De Arubaanse autoriteit op het gebied van infrastructuur, die technische diensten van hoogwaardige kwaliteit aan de gemeenschap levert, met een proactief en efficiënt team, waarbij integriteit, transparantie en klantbelang hoog in het vaandel staan, rekening houdend met milieu- en economische duurzaamheid.

Missie DOW

De DOW heeft, als onderdeel van het ministerie Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie (ROII), tot taak, het op beleids- en planmatige wijze zorg dragen voor en/of bijdragen aan een goed geordende en een kwalitatief hoogwaardige fysieke leefomgeving van Aruba. Dit gebeurt met de vereiste juridische instrumenten en de beschikbare financiële ruimte.

Daarnaast ondersteunt de dienst de regering en overige overheidsdiensten in het nemen van beleidsmatige beslissingen en in het verzorgen van vervoers- en werkcapaciteit (zwaar materieel), het (doen) ontwerpen, het (doen) uitvoeren, het (doen) onderhouden en het regelen van het gebruik van werken betreffende infrastructuur, voorzieningen ten behoeve van afvalwaterafvoer en waterbeheersing, bouwkundige werken en is verantwoordelijk voor het onderhoud van de natuurlijke afwateringskanalen.

De DOW treedt op als hulpdienst, klankbord of gesprekspartner bij allerlei publieke projecten waar de dienst niet noodzakelijk direct betrokken is bij de uitvoering. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het belang van de Arubaanse gemeenschap, haar gasten en haar strategische partners in het Nederlandse Koninkrijk.

De werkzaamheden van DOW zijn ook in 2018 gericht gebleven op het tegengaan van de verdere verloedering en verpaupering van de fysieke leefomgeving en van het landschap door meer aandacht te schenken aan de duurzame zorg van wegen-, water- en bouwwerken. Het doel van deze werkzaamheden is om de leefbaarheid in de woon-, werk- en recreatiegebieden te waarborgen en de mobiliteit te verbeteren.

Visie DOW

In 2015 heeft DOW een visie gelanceerd en luidt: "De Arubaanse autoriteit op het gebied van infrastructuur, die technische diensten van hoogwaardige kwaliteit aan de gemeenschap levert, met een proactief en efficiënt team, waarbij integriteit, transparantie en klantbelang hoog in het vaandel staan, rekening houdend met milieu- en economische duurzaamheid".

De visie zal voor de komende jaren als leidraad dienen om de richting aan te geven voor de verdere ontwikkeling van de dienst. Dit is een traject dat de nodige tijd en gelden in beslag zal nemen. Een van de aspecten waar de DOW de komende jaren aandacht aan zal besteden is de upgrading van het personeel (benodigde opleidingen, “on the job training”) en tools ten behoeve van het personeel. Dit zal de dienst kunnen helpen om de doelstellingen te realiseren. Het is daarom ook belangrijk dat de visie voor een ieder duidelijk is, dat het motiveert en dat het meetbaar en haalbaar is.

De concrete doelstellingen voor de DOW zijn:

  • Om een hogere productiviteit leveren aan de gemeenschap met de beschikbare middelen en passend binnen het met Nederland overeengekomen meerjaren kader;
  • Het bevorderen van integriteit, transparantie en objectiviteit in het functioneren van de DOW;
  • Het verhogen van de dienstverlening en klantvriendelijkheid;
  • Het minimaliseren van overlast c.q. hinder aan de gemeenschap bij de uitvoering van de werkzaamheden.
  • Het aangaan van partnerships met zowel overheidsdiensten als de private sector, lokaal en /of internationaal om kennis en ervaring uit te kunnen wisselen.