Organisatie

De DOW ressorteert onder het ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu welke is belast met publieke werken. De DOW is een landsbedrijf en bestaat inmiddels 90 jaar. De DOW heeft tot taak het op beleids- en planmatige wijze - alsmede met de vereiste (juridische) instrumenten – zorg dragen voor en/of bijdragen aan een goed geordende en kwalitatief hoogwaardige fysieke leefomgeving op Aruba, ten behoeve van de Arubaanse gemeenschap, haar gasten, haar strategische partners in het Nederlandse Koninkrijk en de overige partners in de Caribische- en Latijns-Amerikaanse regio.

De DOW heeft, naast een uitvoerende rol, ook uitdrukkelijk een beleidsadviserende rol voor de regering en andere overheidsdiensten. De DOW ondersteunt de regering en de overheid in het nemen van beleidsmatige beslissingen en in het verzorgen van vervoers- en werkcapaciteit en is onder andere belast met de uitvoering, de naleving en het toezicht op de Bouw- en woningverordening (AB 1999 no. GT 9, gewijzigd bij AB 2006 nrs. 38 en 59) en het Bouw- en woningbesluit (AB 1999 no. GT 10).

De wettelijke bevoegdheden, handelingen en algemene regels en richtlijnen betreffende aanbestedingen zijn vastgelegd bij Landsbesluit Openbare Aanbestedingen (AB 1996 no. 58) en in de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) van 1989.
 

Dit betekent dat het hele beleidsterrein van openbare werken, (woningtoezicht en bouwwerken van zowel particulier als overheid, wegenbouw, wegenonderhoud, wegmeubilair, plaza’s, plantsoenen, parken, stranden, regenwaterafvoeren, riolering, afvalwaterverwerking en niet uit te sluiten calamiteiten) op een planmatige wijze ingevuld moet worden.

Het bestuurlijk handelen van de DOW dient hierdoor meer dan tevoren gestuurd te worden door de ontwikkelingen en behoeften binnen de Arubaanse maatschappij met de daarbij vereiste kwaliteitsnormen en beschikbare middelen.

Samengevat is de DOW verantwoordelijk voor de inrichting, het onderhoud en het beheer van het publieke domein. Het streven is om inhoud te geven aan het beleid van de regering en de minister, belast met publieke werken, door het beleid te vertalen naar strategische ontwikkeling en tastbare projecten, binnen financiële en maatschappelijke, door de overheid gestelde, beleidskaders. De DOW is in 2018 nauw betrokken geweest bij de voorbereiding en uitvoering van de diverse projecten van de regering.